Ramowy plan dnia

Zabawy integracyjne, konstrukcyjno-manipulacyjne, plastyczne, indywidualna praca z dzieckiem

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku, czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania

Zajęcia programowe, realizowanie zadań edukacyjnych – zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowanie sali

Przygotowanie do wyjścia na dwór, opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe obserwacje przyrodnicze, wycieczki lub spacery, gry i zabawy organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, inspirowane głównie przez dzieci

Jemy sobie razem obiadek, drugie danie. kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami i podawania do stołu, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku

A teraz odpoczywamy. Zajęcia relaksacyjne, wyciszające, słuchanie muzyki i bajek, odpoczynek na leżaczku

Kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku

Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z logopedą, zajęcia wyrównawcze, gry i zabawy dowolne

Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczno – porządkowe po posiłku

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem.

Do jutra, do miłego zobaczenia.

 


Czas pobytu dziecka w naszym przedszkolu podzielony jest według nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w którym pobyt dziecka w przedszkolu podzielony został na pięć części:

  1. co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela)
  2. co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe)
  3. jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dodatkowe
  4. pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

 

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.